Czytanie z Zamoyską– Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania

Opis projektu:działanie promujące poznawanie obyczajów XIX wieku poprzez pamiętniki Patronki szkoły, wspierające też ciekawość  poznawania literatury poprzez zadanie:            ”Co czytałaby Zamoyska, gdyby żyła dzisiaj?”. W ten sposób nie narzuca się uczniowi konkretnych tekstów, raczej wchodzi       w dialog prowadzący do odpowiedzi o rolę i formę literatury wczoraj i dziś.

Spodziewane rezultaty: uaktualnienie prozy XIX wieku poprzez poszukiwanie odpowiedzi na zadane pytanie. Uczniowie nie będą mieć narzuconego światopoglądu Patronki, będą mogli jednak poznać jej postać i wybrać te teksty literackie, które według nich Zamoyska przeczytałaby.

Cele ogólne:

§         rozpropagowanie wśród młodzieży wiedzy o życiu i twórczości Generałowej Jadwigi Zamoyskiej.  

§         promocja czytelnictwa/ budzenie zainteresowania wartościową literaturą

 

Cele szczegółowe:

 

§          wyłonienie utalentowanych uczniów oraz stworzenie okazji, by zaprezentowali swoje umiejętności przed szerszym gronem, tj.  przed społecznością szkolną. 

 kształtowanie umiejętności pięknego czytania i interpretacji tekstu literackiego,

§         uwrażliwianie na piękno języka ojczystego,

§         uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

§         wzmocnienie  aktywnej postawy  wśród młodzieży

 

Sposób realizacji

Poznawanie biografii odbędzie się poprzez prace przygotowawcze do  konkursu Czytania              

z Zamoyską, w trakcie których młodzież będzie mogła zapoznać się z fragmentami biografii Patronki. Podsumowaniem będzie krótki wykład wprowadzający do samego Czytania Zamoyskiej, dotyczący wyjątkowych kobiet w historii regionu.

Do udziału w Czytaniu Zamoyskiej zaproszone zostaną szkoły gimnazjalne                       

  i ponadgimnazjalne   z Poznania i okolic.

Konkurs pięknego czytania będzie rozegrany w kategoriach:

a)      szkoły gimnazjalne

b)     szkoły ponadgimnazjalne

 

     W trakcie trwania Konkursu uczestnicy będą przedstawiać teksty w dwóch kategoriach:

a)      Biograficzne wyimki, czyli poznajemy Generałową przez jej teksty.

b)     Co czytałaby Zamoyska, gdyby mogła wskazać literaturę wartą Poznania?

 

      Formy pracy:

      indywidualna: praca 1:1, czyli uczeń i nauczyciel analizują teksty kultury

      łączenie grup jednorodnych (osoby o podobnych osiągnięciach, bądź zainteresowaniach)      

      Metody pracy:     

a)      oparte na słowie

  • wykład

  • dyskusja

  • praca z książką

b)       samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

  • klasyczna metoda problemowa

  • burza mózgów

      Czas trwania: styczeń-luty- marzec 2018

      Plan działania – opis:

·        Po spotkaniu nauczycieli zaangażowanych w działania; zostaną wyłonione fragmenty dostarczające najwięcej szczegółów o XIX wieku, zawartych                  w Pamiętnikach Generałowej Zamoyskiej. Teksty zostaną następnie rozpowszechnione wśród uczniów biorących udział  w działaniu. Każdy z uczniów będzie miał możliwość wyboru tekstu, który zainteresował go najbardziej.  

·        Rozpocznie się drugi etap, związany z opracowaniem tekstu, pracą indywidualną                 i grupową.

·        Trzeci etap, będzie swoistą burzą mózgów wśród młodzieży biorącej udział                        w działaniu: trzeba będzie zastanowić się co czytałaby Generałowa, gdyby miała               do wyboru autorów sobie współczesnych oraz współczesnych nam. Na tablicy tematycznej utworzone zostanie specjalny odnośnik, który byłby punktem zbiorczym pomysłów    i uzasadnień. W ten sposób uczniowie będą mogli dzielić się pomysłami i wzajemnie motywować.

·        Etap czwarty to przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pięknego czytania, skierowanego do uczniów liceów i gimnazjów z Poznania i okolic.

Bazą do wspólnych działań będą teksty XIX wieczne i współczesne, które staną się   punktem wyjścia   do wspólnego spotkania na konkursie.

·        Etap piąty to ewaluacja, która będzie określała  mocne i słabe strony działania.

    

      Ewaluacja:

Odbywać się będzie tuż po zakończeniu działania  i będzie miała formę ankiety lub wywiadu                z uczestnikami. Dużym wskaźnikiem tego, czy takie działanie będzie miało pozytywne efekty będzie ilość osób biorących w działaniu.

Szczegółowy opis etapu 4: Konkurs Pięknego Czytania

Data:1 marca 2018 r., godz. 14.00

Miejsce:XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, ul. Widna 1

Teksty:

Tura I

1.      Fragment tekstu z książki „O wychowaniu” J. Zamoyskiej – przed konkursem zostanie wylosowany jeden z udostępnionych trzech tekstów Patronki.

2.      Każdy Uczestnik Konkursu samodzielnie przygotowuje tekst liryczny wybranego poety, który prezentuje jako drugi.

Tura II

Do etapu drugiego przechodzą osoby z największą ilością zdobytych punktów. Z tej grupy zostanie wyłoniona trójka zwycięzców.

Osoby, które dostały się do etapu drugiego będą prezentować po krótkiej przerwie fragment wylosowanego fragmentu „Wspomnień ” Zamoyskiej.

 

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 31 stycznia 2018r. drogą mailową na adres:

lo25@lo25.pl  lub biblioteka@lo25.pl  z dopiskiem Konkurs pięknego czytania.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, klasa), tytuł wybranego wiersza, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia. Szkoła może zgłosić trzech uczniów do Konkursu, a w razie rezygnacji prosimy o informację.

 

 

Serdecznie zapraszamy!