REGULAMIN KONKURSÓW NA PROFILU SPOŁECZNOŚCIOWYM EMAUS KATOLICKIEGO RADIA POZNAŃ OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2016 R.


1. NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU

Emaus – Katolickie Radio Poznań, ul. Zielona 2 61-851 Poznań, zwane dalej Radiem.


2. ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU

Regulamin niniejszy ma zastosowanie do wszystkich konkursów, ogłaszanych na profilu Facebook  Emaus Katolickiego Radia Poznań chyba, że w zapowiedziach konkursu ogłoszono inny regulamin.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSACH FACEBOOK

Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie pod postem konkursowym na portalu Facebook na profilu Radio Emaus komentarza zgodnie z treścią wskazaną w poście konkursowym przez Radio Emaus

2. Każdy Uczestnik może opublikować tylko jeden komentarz.

3. Organizator dokona oceny komentarzy i ogłosi zwycięzcę na profilu  Radio Emaus w terminie wskazanym w poście konkursowym.

5. Wysłanie komentarza przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Radia autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie komentarza na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,4.ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

a) Zasady przyznawania nagród określa Radio Emaus. Liczba zwycięzców w konkursie zależy od puli nagród przeznaczonej dla danego konkursu i ogłoszonej w poście konkursowym.
b) O wygranej i sposobie jej odbioru laureat informowany jest przez osobę, prowadzącą dany konkurs.
c) Dane laureata oraz nr telefonu muszą być niezwłocznie przekazane do Działu Marketingu. Dane laureata po odbiorze nagrody nie będą przez Radio przetwarzane.
d) W konkursach nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Radia ani członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
e) Radio ma prawo nie przyznać nagrody bez podania przyczyny.
f) Uczestnik konkursu jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu oraz akceptuje jego treść i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
 

5. ODBIÓR NAGRÓD

a) Osoby, które wygrały i są  z Poznania odbierają nagrody osobiście w Biurze Promocji i Reklamy Radia Emaus w godz. od 9.00 do 16.00 (pn-pt)
b) Laureaci spoza Poznania otrzymają nagrody pocztą, pod warunkiem, że nagroda będzie mogła być zapakowana w kopertę formatu A4.
c) Laureaci nagród nie mieszczących się w kopertę A4 ( np. sprzęt RTV, AGD itp.) zobowiązani są do odbioru nagrody osobiście w Biurze Promocji i Reklamy Radia Emaus w godz. od 9.00-16.00 (pn-pt)
d) W przypadku nie odebrania nagród w terminie 30 dni od dnia wygrania w danym konkursie Radio zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.

 

6.INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKU

Nagrody za zwycięstwo w konkursie o jednorazowej wartości przekraczającej 760 zł podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoba otrzymująca nagrodę, obowiązana jest wpłacić na konto bankowe lub do kasy Radia (organizatora konkursu) kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody rzeczowej, przed wydaniem wygranej nagrody w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty losowania nagrody.
O wartości nagrody i wysokości należnego podatku osoba otrzymująca nagrodę zostanie powiadomiona telefonicznie lub pisemnie, bezpośrednio po jej wylosowaniu.


7. PULA NAGRÓD

Fundatorem nagród jest organizator, czyli Radio oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio zawarło umowy sponsorskie.